தொழிலாளர் முன்னேற்ற
சங்கப் பேரவை

திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொழிலாளர் பிரிவு
நடுவண் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மத்திய தொழிற்ச்சங்கம்
தொமுச தலைவர்கள்
தலைவர்
பேரூர் ஆ நடராசன்
பொதுச்செயலாளர்
மு.சண்முகம்
பொருளாளர்
கி.நடராசன்
மறக்க இயலாத தலைவர்
பேரவை முன்னாள் தலைவர்
மறைந்த திரு.செ.குப்புசாமி
Marquee
உதவி / தொடர்பு
19.8.2014 முதல் 22.8.2014 வரை, வி வி கிரி மத்திய தொழிலாளர் நிறுவனம். நொய்டா வில் நடைபெறும் நகர்ப்புறம்சாரா  தொழிற்ச்சங்கத் தலைவர்களின் தலைமை மேம்பாட்டுப் பயிற்ச்சி முகாமில் தொமுச ஜேஎன்எஸ்எஸ், ரூர்கேலா நிர்வாகிகள் ஈஸ்வர் சிங், திலிப் சிங், சாபி சிங், சுதார் மற்றும் மஜ்காந்தா ஆகியோர் பங்கேற்க்கின்றனர். 
பாதுகாப்புப்படை, தபால், இரயில்வே நிறுவனங்களைச் சார்ந்த தொமுச இணப்புச் சங்கங்கள் தங்கள் துறைக்கான கோரிக்கைகளடங்கிய மெமொரண்டத்தினை ஏழாவது ஊதியக்குழுவிற்க்கு ஜூலை இறுதி வாரத்தில் சமர்ப்பித்தன. 
உழைப்பாளி மார்ச் மாத இதழுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்
Marquee
பத்திரிக்கை செய்தி

muR ngh¡Ftu¤J¡ fHf Cêa® K‹nd‰w r§f§fë‹ T£lik¥Ã‹ bra‰FG T£l« 23.02.2015 §fŸ»Hik m‹W fhiy 10.00 kâaséš gšyt‹ rhiyæš cŸs khef® ngh¡Ftu¤J¡ fHf Cêa® K‹nd‰w r§f mYtyf¤Âš T£lik¥Ã‹ jiyt® K.r©Kf« mt®fŸ jiyikæš  eilbg‰wJ.  T£l¤Â‰F tUif jªjt®fis tunt‰W«, jiytiu K‹bkhêªJ« T£lii¥Ã‹ mik¥ò brayhs® Á.ghyR¥Ãukâa‹ mt®fŸ ciuah‰¿dh®fŸ. T£lik¥Ã‹ .ÏizbghJ¢brayhs® m.m¥Jš K¤jè¥ mt®fŸ têbkhêªjh®fŸ. T£l¤Âš T£lik¥Ã‹ bghJ¢ brayhs® ».eluhr‹ ,bjh.K.r.nguit bghJ¢brayhsU« T£lik¥Ã‹ jiytUkhd ÂU.K.rzKf« mt®fŸ jiyik ciua‰¿ ,ã®th»fŸ fU¤Â‰F Ë Ñœ f©lÔ®khd§fŸ ãiwnt‰w¥g£lJ

தீர்மானங்களைக்காண இங்கே சொடுக்கவும்
bjhêyhs® K‹nd‰w¢ r§f¥ nguitæ‹ ã®th»fŸ, mid¤J kht£l¡ f΋Áš ã®th»fë‹ ftd¤Â‰
F....
7.2.2015 m‹W  br‹id vG«ó® v¢.v«.v° mYtyf¤Âš  jäœehL mid¤J k¤Âa bjhê‰r§f§fŸ  
Mnyhrid¡ T£l« eilbg‰wJ. m¡T£l¤Âš  vL¡f¥g£l  KoÎfë‹ mo¥gilæš mid¤J kht£l¤  
jiyefu§fëY« 26.2.2015 m‹W mid¤J k¤Âa bjhê‰r§f§fŸ K‹ it¤JŸs g¤J m«r nfhç¡iffis  
tèÍW¤Â M®¥gh£l§fŸ el¤Âl KobtL¡f¥g£LŸsJ.
M®¥gh£l¤Âš ngh¡Ftu¤J, ä‹thça«,  mik¥òrrhuh, jäHf¤ bjhêyhs®fŸ, t§», fh¥ÕL, bjhiy¤  
bjhl®ò, v‹.vš.Á., bgš cŸë£l Jiwfë‹ Cêa®fŸ g§nf‰W M®¥gh£l¤ij bt‰¿aila¢ brŒÂl nf£L¡  
bfhŸs¥ g£LŸsJ. vdnt bjh.K.r. nguit ã®th»fŸ, mid¤J kht£l f΋Áš brayhs®fŸ mªjªj kht£l
¤Âš 26.2.2015 m‹W eilbgW« bgUªÂuŸ M®¥gh£l¤Âš m»y ϪÂa 11 k¤Âa bjhê‰r§f§fnshL« fyªJ  
bfh©L Áw¥Ã¡f nt©L»nwh«.